7 af- J C BESLISSING. •je gevraagde toestemming wordt geweigerd 01 grond, dat het Leger des Heils reeds Meermalen in dit jaar heeft gecollecteerd en de vele aanvragen voor het houden van Collecten in het algemeen belang dient te horden beperkt. Voorts wordt besloten het Leger des Heil [in het vervolg tweemaal oer jaar gedurende |ten hoogste 3 dagen toestemming te verlee-- ben tot het houden van collecten. [Besloten wordt aan I e firma C.Tf.Veenendail tle levering oo te dragen voor het bedrag j^root f 445» - Besloten wordt het schrijven te zenden a$,n de Ongevallenverzekering liy. Fa turn,met verzoek te willen mededeelen of zijnzich :.iet het voorstel kan vereenigen en dan con troleerend geneesheer kan worden opgedra gen zich met den Voorzitter der vereeni- ging in verbinding te stellen, :)e ontwerp-besluiten zullen den Raad ter [vaststelling worden aangeboden nadat de 7in.Commissie haar advies zal hebben uitf gebracht. Het advies van de Commissie van Openbarf '7erken zal worden ingewonne, Besloten wordt aan den Raad mede te dee-- ler^iat de door adressanten gevraagde ver4 betering van de Rembrandtlaan reeds bij het College in voorbereiding was en nits- üen kan worden voorgesteld daartoe con jïorm het advies van den Techn.Ambtenaar 0.'7. dd. 27 Augustus 1931 over te gaan bet verzoeic het benoodigde crediet ad - óooo.- beschikbaar te willen stellen, pe verbetering wordt beschouwd als een ■Gel van het wegenplan zoodat uit de des- betreffende post de kosten zullen "'orden j bestreden. Z. J AANMERKINGEN. ^A/~ TUrÏÏ V 1 n uo. l/AVj Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 588