4 yV'; Ha 4 - HA x^ cf BESLISSING. werktij en deelt uniforme den vast lecte tem voor van de i de ont- :n op te ter ge- .ng van ten onder- te doen. trzoeken ïoorende llfet verslag zal den raad worden aange- Iboden. |3esloten wordt als regel vast te stellen dat de wekelijksche werktijden van alle vaste werklieden in dienst der gemeente worden bepaald op 47 uren voor ^inter en zomer. feit besluit ter kennis te brengen aan de Dir. 0.7. en den Boekhouder van 0.T"r. esloten wordt vóór 1 Juni a.s. een col- ecte te houden en daarmede te belasten de gemeentebode T.Beuzel. e voorgestelde gewijzigde regeling goedgekeurd en vastgesteld. 'ordt besloten, word t Tordt besloten. De vergunning worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt in het desbetreffend register onder de nrs. en 1/324. 1/320, 1/321, 1/322, 1/323 r V) Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. ti |7 0*-/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 58