6 E a> "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 111^. entraal verifica- liebureau xyo. Hjl. \XÏ\ Ved. J.Barzilay- van ^am'Den echn.Ambt.O.'V. Sentraal verifi- catiebureau 9-10-'31 26-10.'31 26-10-'31 26-10-'31 e c hnAmb tB 0 uw - en 'oningtoeziclht Commissie Openbare 'Ter zen vraagt verlof voor den verkoop van alcoN houdenden drank anderen dan sterken drana in de benedenvoorlocaliteit en de benedej achterlocaliteit van het perceel Burg. Grothestraat 75. Het vei jesluit 1 rapp ar ho ortf-naaitan lei 11% he L ven van B.en W. dd. 23 Sept31 >--ö/33) cel treffende de reparatie aaij^d-erlnotorwalsJ ITaar zijn meening i-ertTé^groote repar tie| noodig gewee^fc-^wëgens het veelvuldigege- bruik ^&»-""Se wals en betreft alzoo "gerool ^fr-alot* Inisrekei leen niet irrSTr zendt rapport omtrent de controle van del administratie van den dienst Openbare er| ken over het le halfjaar 1931» Van he' De oprn [kennis Lbbtena; jien nem< bezwarei verzoekt voor rekening der gemeente te II pe cos' willen nemen de kosten verbonden aan de Bijeen te opname en verpleging van '7.Tolboom in ne"| StAntonius-Gasthuis te Utrecht. zendt rapport van de kasopneming en con trole der 'oningbouwvereeniging "Patrir.io-| niun" dd. 1 October 1931» Van he' biedt ter behandeling aan eenige verzoexB De ver; om bouwvergunningvergezeld van de noodiBkonstig Hen geboi 2/177. i;e teekeningen en adviezen. Bericht accoord te kunnen gaan met in trekking van het raadsbesluit tot aanleg van rijwielpaden langs de Koninginnelaan en adviseert voorts het grondwerk voor dei] aanleg van een weg over het terrein van G.H.Schimmel voorloopig uit te zonderen van de voorgestelde objecten voor werk verschaffing. het in' |ber j 1 lsing ,op luissie Ivoor te uit der g verei f 3501 in he gewon deelt b. oml nrét e te: be |c. riol 'lijk Brink f 113 w 3 C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. Jjnhn. .«st.Ci.--f,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 593