/fUUoh dJA- Af A" uiïbx.. van alcoli irken drani de benedej ;1 Burg. ui lieLjiiog 0/&3J 3o ïotorwals. i reparatie ruldigege- .300 "gewoo ole van de enbare 'Ver .eente te n aan de ooa in het ng en con- "Patrino- BESLISSING. Het verlof wordt verleend conform het esluit hiernevens als bijlage gevoegd. -ioton wordt het gasbedrijf op_jjaai> misrekening Je wijzen een nieuwe notzi--HrrT—TëT ^rzoeken enden waarna heta- Van het rapport wordt kennisgenomen. De opmerking vermeld op blz. 3 zal ter kennis gebracht worden van den Teclin. Ambtenaar met opdracht maatregelen te wil len nemen ter voorkoming van de genoemde ezwaren De kosten worden voor rekening der ge- leente genomen. Van het rapport wordt kennisgenomen. ge verzoe.<B je vergunningen worden verleen., overeen n de nooiiBkoustig de besluiten hiernevens gevoegd Jen ^eboekt onder de nos. 1/424, 1/436, J2/I77. met in- ot aanleg ginnelaan rlc voor de:| rein van sonderen or werk- et intrekking van de reeds dd. 27 Octo- Ler j.1. door het College genomen beslis- Isingop grond van het advies van de com pissie,thans te besluiten aan den raad voor te stellen: a. uit te voeren het plan tot verbetering der gemeentebosschen en daarvoor het vere'ischte crediet te vragen groot f 35°00.- verantwoorden voor de helf in het grondbedrijf en de helft in den gewonen dienst telken jare voor 1/3 ge deelte b. omlegging van de Pieter de Hooghlaan "ty&t een ben^odigd crediet groot f1518.- te bestrijden u.it den gewonen dienst 19 |c« rioleering van de sloot langs den spoor lijk tusschen Kerkpad N.Z. en Korte Brinkweg met benoodigd crediet groot f 1132,60. l; AANMERKINGEN. P1 f4 jf A' t-fl o *i. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 594