w S S nc- ivi. 13 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt0."'. -.li.van Tely Tedhn.Ambt. Bouw en "Toningtoezich 19-10-'31 27-10-'31 28-io-*31 lil' Commissie Uitbrei d^ngsglan en Grondbedrijf Bestuur Vereeni- ging Soest Vooruit J.ri.Blom, Korte- gracht 22,A'foort 26-10-'31 24-10-'31 KORTE INHOUD. zendt kostenberekening inzake verbetering Soesterbergschestraat door mi 1 lel eener klinkerbestrating endoor middel van een gesloten wegdek van hoogovenslakken. 30-9-1931 bericht, dat de kachel in de o.l.school a/d Beetzlaan niet goed werkt en dat de kelder alsmede sommige lokalen geregeld vol kolendamp staan. brengt advies uit over de aanvrage van he bestuur der vereeniging voor Chr. L. en UI te Soesterberg tot uitbetaling van een be drag van f 1082,60 ten behoeve van de ver bouwing der schoo. adviseert het perceel Ii.no.li90 niet aan E.Vijman te verkoopen of in erfpacht uit t geven. deelt mede accoord te gaan met de beeindi ging van de huur van het perceel Steenkof- straat 6 op 1 Uovember a.s., doch vraagt i verband daarmede tegemoetkoming in de dien tengevolge ontstane schade, inzake eenige aangegane overeenkomsten met'personeelTeH vens wordt verzocht eenige ruimte in het Gemeentehuis af te staan voor het tijdelijk opbergen van den inventaris van het Ver keer shuis. verzoekt hem in beginsel vergunning te ve. leenen tot het mogen aanleggen van een weg, op een terrein gelegen aan den .Kampweggioei kmersfoortschestraat te Soesterberg, zooal:; 00 de overgelegde situatieteekening is aan- g egeven. De technisch ambtenaar belast met de leiai van den Dienst Openbare Verken adviseert onder overlegging van een te dezer zake doo hem ingewonnen advies van den heer K.C.van Ie3 afwijzend ot> het verzoek te beschikken. De Commissie Uitbreidingsplan en Grondbe drijf geeft als haar oordeel te kennen, dat) op het verzoek van J.H.Blon te Amersfoort tot het mogen aanleggen van een weg 01 een terrein, gelegen aan den Kampweg hoek \(fo^ chestr.afwijzend moet worden beschikt. 3 C CD "O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 595