'3 ^/V BESLISSING. Gelet op het advies van de Commissie Ivoor Openbare werken wordt "besloten aan ■den raad voor te stellen in "beginsel te r.esluiten tot verbetering van den Goestei lacrgschestraat tot den spoorwegovergang hóestduinen met toepassing van een |sl- :ken-constructie conform het rapport den ?echn.Ambtenaar O.T. en machti- Iging te vragen bij Ged. Staten het verzoe. Jte doen ter verkrijging van een subsidie uit de Prov. geldmiddele'n. Volgens mededeeling van den Voorzitter ■■■orden voorzieningen getroffen. Besloten wordt het schoolbestuur te wij zen op zijn verzuim tot het niet kennis- reven van de wijziging in het bouwwerk len voorts nadere verrekening vragen als [in het rapport van Bouw- en Voningtoezicl Icedoeld. Conform het advies llericht. zal adressant worden Besloten wordt aan het Bestuur mede te Ideelen dat er geen redenen zijn om tot Jschadevergoeèing over te gaan, aangezien Ide subsidie bij vooruitbetaling wordt [verstrekt. Van gemeentewege zal eenige |hulp bij ie verhuizing worden verleend. Gelet op het afwijzend advies van de Gom-' r-issie voor h-.t Uitbreidingsplan wordt be floten adressant te berichten dat zijn ve^ Soek niet voor inwilliging vatbaar is. P1 k(i hj (vf ^A' 11H \P~ I "JU- AANMERKINGEN. U9 0 114.0. Vermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 596