s s c "o U4T llHl BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. H. A. Simon Soest Commissie uifbrei-2é-10-t31 dingsplan en Grondbedrijf XHA. IA.H.ÏNJi^an Kbs- teren,V. '/eedestr. 32 KORTE INHOUD. 26-10-'31 verzoekt aanhouding van zijn verzoek tot het mogenabouwen van een houten woning, volgens het ''Keetenbesluit 1924", totdat eene oplossing is gevonden i.z. het vinden! van een geschikt perceel grond van de ge meente. Adress [ontruim hordt g .stelt voor aan G.H.A.Simon ibede te deelenj dat het door hem in huur gevraagde perceeij aan de Coesterbergschestraat niet in huur zal worden gegeven. Conf 0 U44 Inspecteur van het Vervoer der hed.Spoorwegen 29-7-' 31 verzoekt verlof voor den verkoop van alcol holhoudenden drank anderen dan sterken drank voor gebruik ter plaatse van verkoop| in de benedenvoorlocaliteit en de concert-I zaal, van het Terceel V.weedestr,32»kad. bekend in sectie A.2031. 16-7-1931 verzoeKt de straatlamp aan de abri van deI stopplaats ïlieuweweg" te rekenen onder hei aantal straatlampen, dat het gemeentebesta, overweegt den geheelen nacht te doen bruin-1 den He' II het ve bes 'ecnn.UAbt.O.V. .V. Soest ïechn.ambu. houw en Yloningtoezicht 29-IO-'31 22-9-'31 9-10-'31 Op voo kloten Ij dat het Ijle abri reken in Ijnitsdie ie lied. adviseert het maken van een klinkerbestra-B Beslot t'.ng met bijkomende werken in den Gallen- kamppelsweg oc te dragen aan den laagsten inschrijver J.d-e Rooy te Leiderdorp voor de som van f 1639* vergunning/ verzoekt/ingevolge de Hinderwet tot uit breiding van haar bestaande ondergrondsche benzinebewaarplaats door bijplaatsing van twee ondergrondsche reservoirs, met eenin- houd elk van 20000 Liter op/in perceel Veldweg, kadastraal bekend in sectie H.3l'H De techn.ambtenaarbelast met de leiding van bouw- en woningtoezicht adviseert iederj verdere uitbreiding voor opslagplaatsen net dergelijke kwantums als zich in tanks in het .aangegeven terrein bevinden, te weige ren en alleen toe te staan op behoorlijken afstand van de bebouwde Kom der gemeehte. brengt advies uit omtrent het hem toege zonden ontwerp-besluit tot wijziging der bouwverordeningi.z. toepassing van de z.l gesloten bebouwing voor het ged. der Koning! ginnelaan vanaf ITieuwerhoek tot de Beetzln°| llJ.de Ro 1639. De Voo vende C dat voo ontheff Comiss te dien dat de ffleer da van het stelt d te geve Confor '.uordt b Gelet Van de 30 Octo ordenin en de w Raad z 0 [(sommiss J 3 O) Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 597