V 4 Af A t) A jlHH- BESLISSING. Adressant te "berichten dat hem voor hel ontruimen der woonkeet nog gelegenheid Iworclt gegeven tot 1$ November a.s. Conform het voorstel wordt besloten, Hen verlof ""ordt verleend overeenkomstig het besluit hiernevens als bijlage gevoeg Op voorstel van den Vooruitter wordt be sloten aan den Inspecteur te berichten, dat het laten doorbranden van de lamp aab de abri vara de stop ilaats "Nieuweweg" voo rekening Ier gemeente niet mogelijk is en nitsdien in overweging gegeven wordt dat de Led.Spoorwegen zelf daarvoor zorg draa fc,t. Besloten wordt het werz op te dragen aan '.de Rooy te Leiderdorp voor de som van 1639.-. 3e Voorzitter deelt mede ,dat de Wetge vende Commissie zich heeft uitgesproken, dat voor deze aanvrage opnieuw door den ontheffing moet worden verleend en dat de Commissie geen ontheffing wenscht verleen te dien. Spreker is persoonlijk van meeni dat de hoeveelheid opgeslagen benzine ree meer dan voldoende is voor de uitoefening van het bedrijf door de 1T.V. 0.13.1.1". en stelt daarom voor den raad in overweging te geven de ontheffing te weigeren. Conform het voorstel van den Voorzitter vtordt besloten. elet op het ter zake ingekomen advies van de Commissie van Openbare Verken dd. 30 October 1931 wordt besloten de bouwver ordening conform dat advies te wijzigen sa de wijziging voor te dragen aan den Haad zoodra het advies der Gezondheids commissie is ontvangen. aaa i Af ixlj. V1 A 11 Wh Af tySh. Af u A Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. tig Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. IV ebtzfiw.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 598