S S "o 114' BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn «AmbtBouw en Woningtoezicht KORTE INHOUD. 19-10-' 31 IirJ1 Vooruitter Juurt- vereen. Soest Zuid \IHA Tethouder Openbs te "erken IVSD lirl Wetgevende C ommi s s i e Pechn.Ambtb/h jasbedrijf Soest 19-10-'31 deelt mede, dat '1Tabernalwonende Van Lijndenlaan 20 alhier ontheffing behoeft van het bepaalde bij artikel 13 der Bouwver ordening, in verband met zijn voorgenomen bouw van 18 woningen, 00 een terrein, gele gen aan den Postweg, kad.bekend gemeente Soest, in sectie E.no.803. Hij adviseert voorts toe te staan, dat de beide jiiterste blokken van iedere 5 woningen worden bedekt net riet, in plaats van met pannen. Je heer van Krieken komt in de vergaderin, met de navolgende mededeelingen en verzoeke nededeeling dat de vereeniging bereid is conform schrijven van den 12 Mei I93I no- 1691 voor gedeelte bij te dragen in de kosten van het maken van een wachthuisje aan de Eerd. Huycklaan/Birkstraat. verzoek verbetering Soesteybergschestr Eikenlaan en de weg bij de halte ITieuwewe wijziging van de tarieven van de water leiding door nog invoeging van een tarief klasse tusschen f 1760, f 33»- en f 50»~- mededeeling dat de Verlengde IColonieweg 00 10 meter kan worden gebracht, wanneer deze verbreeding gevonden wordt aan de rechterzijde van den weg gerekend van uit de Eikenlaan. De gemeente zelve alsmede het R.F".Par .Armbestuur St.Petrus en Paulu zijn aldaar grondbezitters. stelt voor het ontwerp-reglement voor de werkverschaffing nog eenigezins te wijzigen door art. 7 te redigeeren als volgt: in het 2de lid de woorden "recht en zich" in te voegen de volgende woorden: na het hoofd van dienst van Ooenbare 'er ken mondeling met zijn voornemen t e hebb en g es teld" on :enni 20-10-131 adviseert over de wijziging van de in de raadsvergadering van 30 December 1930 vast gestelde verordening ter uitvoering van de ïinderwet. Je Commissie is voorts van oor- ieel dat de thans aanhangige hinderwetsaan- vrage van de 0.3.I,M. de ontheffing van ien Raad behoeft. deelt mede (naar aanleiding van het schrij ven van burgemeester en wethouders dd.lj Oc I931,4e afd.no.0/34; zie notulen 9 0ct.'3M iat het arbeidsloon voor het repareeren van de motorwals berekend is naar de volgende E erkte uren: J.H.. atthesius103 uren K. Roeten 90 uren. onf orra ver le ene Pet dei ;enie oa 1. Je v< tigen de ko: 3, ie v< straal Prov.f ge wei 'van Oc c. de Bi nogma? Hy. cc c. aan c de mee kenni s te on. "onf ori 3eslo te aanhang! stellen op gronc veel he i: m he t i geslager mhen as on van e of hinde Beslote usreker nieuwe r tan volg <y 3 C Dagteckening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 599