BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzi tter 3.v.d.Kuilen Soest Bewoners omgeving Birkstraat tferd. Huycnlaan Afdeeling finan ciën Centraal Verifica' tie bureau le Afdeeling. Opzichter van Bouw en Voningtoezicht 11 Dec'30 10 Juni <2S KORTE INHOUD. -2 Jee30 Ho.163/2. Vraagt de vergadering naar aanleiding van de mondelinge toelichting der Voorloorige kommissie inzake oprichting van een zwem inrichting op een terrein aan de Burg. Grothestraat en de ter inzage achter gela> ten stukken nog vanwege het College iets gedaan zal worden, (de heer '7.H. C.Doorman) Verzoekt een voorschot op een hem eventu eel door de gemeente terug te betalen be drag van de gestorte Kosten wegens aanleg eener waterleiding ten behoeve van zijn perceel aan den Koudhoornweg. Verzoeken het gemeente terrein aan de Bir straat - ferdinand Huycklaan in te rich ten als gemeente plantsoen. Adviseert de rente voor debet-saldi ver schuldigd door de in deze gemeente werken de woningbouwvereenigingen en -stichtingen; verschuldigd over het 4e kwartaal 193° te bepalen op: 4/ voor 1 en 2 October en 3/a voor 3 October t/m 31 December 193°« Zendt declaratie onderzoek enz. administr) tie ooenbare werken tot een bedrag groot f 800.-. Biedt een ontwetp raadsbesluit ter beoord ling aan waarbij aan P.Man, makelaar alhie of zijn nader te noemen lastgever wordt verkocht 99° M2 grond van het perceel kad. bekend alhier sectie G No.l353 gelegen aan de Beukenlaan. Brengt advies uit terzake te nemen maat regelen eer verbetering en zuivering van het afvalwater afkomstig van de wasscherij Kuyer. Her advies gaat verzeild van een ui gebreid dossier deze zaak betreffende. Beslote de inzag rug te z 3. en V. zijn dat Beslote dat geen l het onde: 3eslotei dat het 1 g erae en te' zeer grot gen, en i vrijheid 3oen-aanJ Lege van den afgev vies in 1 Openbare Overeen! Binancier: iet hierb Beslote drag ad. Het ont' zal den geboden. Beslote! dige dos! Gommisai deeling c vies ban dien ovei -iet het deel omti ken. Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 5