yfo 4 voer de wijzigen are Wer- n kennis BESLISSING. honiorra het advies ■veris end ïordt de ontheffing et den heer van Ari eken wordt het vol- Jgenie overeengekomen |a. Je vëreeniging zal schriftelijk "beves tigen dat zij wenscht "bij te dragen in de kosten van een wachthuisje. ie verbetering van de Soesterbergsche straat is in voorbereiding en wacht op Prov. Subsidie., terwijl omtrent de overi ge wegen rapport zal worden gevraagd 'van Openbare 'Verken |c. de Burgemeester zal omtrent de tarieve nogmaals met de Oir. der 'laterleiding 'y. conf ere eren. |c. aan den Techn. Ambtenaar OP'/, zal van le mededeeling van Soest Zuid "'orden ir cennisgesteld net opdracht een en a'ndei te onderzoeken en te racoorteeren. Conform het voorstel wordt besloten. 3esloten wordt de ontheffing bij den raai ■aanhangig te naken en daarbij voor te [stellen geen ontheffing meer te verleener Jop grond van de omstandigheid dat de hoe- peel ha id benzine die door de 11.V. O.B.I. P het spoorweg emplacement kan worden o es lagen uit oogpunt van bedrijf stechni- hen aard acts voldoende wordt aangenomen [en van een grootere opslag gevaar, schade 1°-' hinder is te duchten. besloten wordt her gasbedrijf op deze Jlsrekening te wijzen en te verzoeken een [nieuwe nota in te kenden, waarna betaling l^n volgen. n V- V Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 600