E E ~o llzfl. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. lib-y \M*4. i vit r. Aanduiding van den afzender. ld.financiën ter secretarie vau Utrech lied. Vereen, afd.3oest E.lï.3. G ene entesecretaris \isA). Ixv Techn.Ambt. louw en 'Woningtoezicht Tv v.d.HamSemeerp tedeurwaarder '"'echn. \nbt .Bouw en Toningtoesicht 27-10' '31 $>- 30-10- '31 -2-ii-*3i 19-10-'31 adviseert den raad voor te stellen den BCon 01 aftrek voor het genot van de ambtewoningeBraad hei der politie voor 1932 vost te stellen als volgt: a. perceel Birxstraat no.7 op f234-.- per j 0 arl b. Verl.Schoolweg 12 op: f 208 ie| jaar (dezelfde bedragen als voor 1931 zijn vastgesteld). Me uo t€ richten leslote: ;en or te oefei bg dra[ fetond t< zenden rapport van de op 14 October j.l, gehouden kasopneming ten kantore van den gemeenteontvanger en verzoeken nader be- icht of op de voorscbifc kassen Ier auabtena en ,_,el voldoende toezicht wordt uitge- 0 ef end. zendt rekening en jaarverslag over het vereenigingsjaar 3^ Ge.pt.i929 3^ Sept brengt in herinnering het besluit var; College dd. 16 Oct. j.l. waarbij aan de beide Technische Ambtenaren afd openb."er| ken) opdracht is gegeven een eenvoudig plaia van een klein badhuis te Soesterberg| te ontwerpen. De secretaris vraagt of het inderdaad de bedoeling, is d->t beide ank tel naren dat clan hebben te ontwerpen of dat volstaan kan worden met dan den heer keur opdracht wordt verstrekt. biedt ter behandeling aan eenige ver.;oc j.:. verg om bouwvergunning, bergezela van de noodiBto, .jtig teekeningen en adviezen. BrelDoekt zendt opgaaf van verrichte onderzoekinge| over het tijdvak Hovei.iber 193G-IIve 1:1ber I93I alsmede van verricht schrijfwerk enzl voor opmaken kohier straatbelasting 1 Be deelt mede, dat P.Smits, wonende te Atne- foort, kleine Machtegaalstrontheffing hoeft van het be laaide in art.14 sub a lel bouwverordening, ten aanxienvan den voor genomen bouw van een woonhuis 00 een ter-| rein, gelegen aan de Amersfstraatkada traal bekend gemeente Soest,in sectie b.n| 1798- Geadviseerd wordt de ontheffing te verleenenonder voorwaarde, dat het woon-l huis moet worden gebouwd oi een afstand v| 9;é II. dit de linker en rechterzijerfafshgl ding. dl 3 C CD Dagteekening en volgnummer. j - KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 603