iJjj 1^4- BESLISSING. ellen der. I Jo or:a het advies wordt besloten de nbtswoningeB'aad het voorstel te doen. stellen als| f234.- oer J I p: f 208 J voor I931 3tober j.1, re van den nader he ler ainbtena, It uitge floten wordt aan de ued.Staten te he tic ten lat na kennisneming van het rappo besloten is aan het Verificatiehureau op en op de voorsohotkassen controle uit te oefenen. Aan de ambtenaren zal worden iragen elke ontvangst of betalihg tei etoni te boeken. over het het jaarverslag wordt kennisgenomen. - 30 Sept.' .uit van heBHet besluit dd. l6 October j.1. wordt .j aan de Bngetrokkeh. De opdracht wordt gegeve Uopenb.-erpen Techn. Ai abt. den heer J. J.^eurs. mvoudig !oesterberg| iagt of het jeide I "oen of datl 1 heer l'.url ge verzoeitBjjg vergunningen worden verleend overeen- n de nooaiBko .tig de besluiten hiernevens gevoegd eboekt onder de nos. 1/435» 2/182. erzoekirigej November jfwerk enz] ting I93I de te Anei theffing 4 sub a ie| n den voer p een ter- aatkadas- sectie 11 effing' te het woon-l afstand v| ij erfafs besloten wordt als vergoedingen vast te |s tellen voor het verrichten van onderzoekingen 100.- gedurende het tijdvak 1 Nov.30- 1 Nov. 31 voor het oomècken kohier straatbelastin f 50.- Op voorstel van den Vootzitter wordt l'esloten de gevraagde ontheffing te ver- lleenen. rt te 7* OjO, Zo: Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. -V - 2 X *3 IJ- AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 604