2-11-'31 3-11-'31 mgeK. 4-ll-»31 29-10'3 3-11-'31 3estuur v/d Verkloazenkas v/d R.X.Bouwva., arbeidersbond St.Joseph, verzoekt goed. te vinden dat C.van drol,die op 20 Oct.1923 wegens een contributieschuld van f 4,56 adj lid van die nas werd geroyeerd weder ais lid wordt aangenomen zonder dat hij zijn schuld heeit voldaan. doet afstand van het haar bij besluit vanl 2 September 193^ verleend verlof voor den verkoop van alcöholhouienden drank andere, dan sterken drank in de benedenvoorlocalii teit en de concertzaal van het perceel Vanl 7eedestraat 32. deelt mede er thans geen prijs 00 te stel len, dat wordt overgegaan tot aanleg van den weg, vormende de verbinding tusschgn Koninginnelaan en Hartweg. zendt bestek voor het naken van bestratin gen met wederzijdsche trottoirs en bijkok de werken van eenige wegen op ie Heide er. verzoekt goedkeuring aan dat bestek te ni len verleenen en den datum van aanbestedh vast te stellen. vraagt ontheffing van het bepaalde in art 39 der Algemeene Politie-verordening (hou den van varkens). De Inspecteur van Politie adviseert biju schrijven dd. 5 lTov.1931» La.C.no.330/4 ai' '•'ijzend op het verzoek te beschikken. De Directie Jhr.van de Brandeler alhier komt in de vergadering en bepleit de bela gen zijner 17.V. bij het verkrijgen van ont heffing voor het plaatsen van twee tanks met een inhoud van 20000 Liter benzine aan] het spoorwegemplacement te Soest. De Voorzitter deelt mede, dat gebleken is'1 dat de gezamenlijke hoekeelheid benzine welke ter plaatse volgens reeds verkregen vergunningen worden opgeslagen niet ^2000 Liter doch 54000 Liter is. Tethouder van Duren acht Met niet juist een groothandel in benzine te belemmeren door geen vergun ning te verleenen. De Voorzitter doet een tusschenvoorstel n.1. den Raad mede te dee-1 len dat gebleken is dat de hoeveelheid tem zine is ?400 Liter eh dat het College mits dien voorstelt alsnog ontheffing te verlee nen voor een meerdere hoeveelhei.5 van 2000C Liter waardoor in het geheel 74000 Liter kan worden geborgen. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. lv^>: P« Brouwer,-^rk- pad Z.Z.41 Soest Directie 17. V. 0.B.I.1I. Soest lA)0. [WWtï v.d.Boven- kamp g»H.S chimme 1Ko - ninginnelaan Aanduiding van den afzender. AiBouwarb.bond StJoseph Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 605