z <<yV- BESLISSING. R *K. 2 o.uw va.; kt goe te üc 1.19^3 a f 4,56 al weder ais Lij zijn jeoioten wordt de bouwarbeidersbond te o richten dat het College zioh niet vereeni ian met kwijtschelding van de contributie Ischuld e- ge.n oesluit vanHHet bij besluit van 2 September 193^ ver- f voor den |leende verlof wordt ingetrokken, ink andere,, voorlocali-j er ceel Van 10 te steL-l inleg var. tusschen 1 bestratirj i en bijzon e Heide 1 stek te ";i] aanbestel Besloten wordt het schrijven te bevesti lten en daarbij tevens mede te deelen,dat "anneer adressant den aanleg van den weg ['venscht tot stand te brengen hij opnieuw jeene aanvrage moet inzenden die alsdan op jzich zelf en los van de thansgevoegde on derhandelingen zal overwogen worden. I i.ret bestek zal ter beoordeeling gezonden] I'orden aan de IJ. V. Heidebloesem, met ver- Izoek de accoord verklaring te willen doen toekomen, waarna openbare aanbesteding ka korden uitgeschreven. 1de in artpj .Ivorens in deze te beslissen zal ning (hou-| aan eert bijri 0 3'3 0/4 li kken r alhier t de bel ui-I en van ont-| ee tanks enz ine aanl eblezen is benzine verkregen iet $2000 j.d er van jothandel sn vergun- j doet een ide te dee-j ilheid jen-j .lege mits te verleeH 1 van 2COO(| )0 Liter jjlouw- en woningtoezicht worden opgedragen de woontoestand der desbetreffende gebout te onderzoeken en daaromtrent te rappor teeren I Conform het voorstel van den Voorzitter Ih'ordt besloten. Aan den Raad zal ter ree tificatie een nieuwe voordracht worden aan geboden. en y zz Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. 2 2S~2.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 606