vt<5\ I I s s c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. i vif. i vit. lechn.hipbt.07. andmeter v/h ka- iaster Amersfoort 1 vtf. Zo-ar zitten 1.K.Schoolbestuur H.u.Petrus en Paul 3 o e s t us 4-11-131 KORTE INHOUD. zendt berekening van kostenverbonden aaij het inrichten van een Kleedkamer bij het gymnastieklokaal te Soesterberg en verzoek om een crediet voor het geval het werk wordt goedgekeurd. zendt resultaat van de gemeenteperceel sectie bena met de aanvrage tot grondruiling net K.Lodeesen. onneting van het G.1853 zulks in ver| vraagt den raad de '«-ettelijke medewerking, voor het beschikbaar stellen van: a. gelden voor het aanbrengen van een rio- leering voor afvoer van het hemelwater van de speelplaats der R.K.U.L.O. school b. het aanbrengen van een nieuwe af voertuig ten behoeve van de watervoorziening van de R.K. Jongensschool. stelt voornaan den '1'echnAmbtenaar Bouw- eJJ 'Woningtoezicht op te dragen in het vervolg! bij het College van B. en machtiging te vragen technisch adviezen in te mógen win-| nen omtrent bouwwerken, zulks ter voorko ming van bezwaren als thans ondervonden worden in verband met den bouw der ITed. Kerv.-njrk a/d -uieuwerhoekstraat. (J 3 CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 607