1 V \A B e c "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. Bestuur der $rijw, Brandweer T'berg \Vj a- afd.financiën ter secretarie lil Techn.ambt. O.'V llfu II 1ï Techn.Ambt. Bouw en woningtoezicht Bestuur der ver. voor Pluimveeteel te Soest Bestuur ver.v.plu veeteels en konij nenfokkerij te Soest 17-9-' 31 3l-lO-«3l 15-iO"^! m- 7-11-'31 deelt mede de ingezonden voordracht ter benoeming van een commandant te handhavei aangezien de Vereeniging meent gehandeld en geadviseerd te hebben in het belang de brandweer en ten dienste der gemeenschap, deelt mede dat, in afwijking van het ad vies van den technisch ambtenaar dd. 14 October 1931 en le daarop gevolgde beslis sing van b. en w. dd. 27 October 1931» aa den aannemers van den verbouw van het raa huis alsnog dient te worden uitbetaald ee bedrag van f 903,14 aangezien de stelpost voor meer- en minderwerk ad f 300. - zóowe bij de voorschot-betalingen als bij den verrakenstaat in mindering is gebracht. verklaart dat in stede van het bij zijn schrijven van 26 Augustus 1931 vermelde bedrag van meerderwerk betreffende de ver bouwing van het raadhuis ad f l<3o,é9 aan den aannemer een bedrag van meerder-werk groot f 139,35 9 f 180,29 f 319,64 moet worden betaald. Voorts adviseert hij tot uitbetaling van den laatsten termijn der aannemingsson zijnde 10^ van f 3135»(verminderd met f 300.-) is f 283,50. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. vraagt door tusschenkomst van den voorzi ter s a. tostemming tot het mogen inzamelen van gelden voor een te houden tentoonstelli b. beschikbaarstelling van een medaille. c. aanneming van het eere-lidmaatschap. vraagt toestemming tot het houden van ee verloting tot stijving van de kas der ver eeniging. De Inspecteur van Politie adviseert tot inwilliging onder gewone voorwaarden. Met alg< Soesterb< Vrij'willi voordracl bij schri Aan den voorts W( er prijs zulks te voorzitt< voor ges< aangeziei voorkomt den is vi Met int] tober 19; te betal< Conform wordt bei drag aan de laats' ninderd 1 De vergui komstig 1 en geboe Beslote a. de toe b. een ve schikki 0. te ber secreta eere-li De toest ting wor <u D CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 611