BESLISSING. acht ter tiandhave; ehandeld belang de eenschap a het ad- dd. 14 ie beslis 1931. aa 1 het raa etaald ee stelpost 3. - zóowe oij den oracht. Jij zijn 3 ratelde ie de ver ,$9 aan Ier-werk 64 moet iling van ïgssom erd met i verzoe- ran de in voorzi leien van jonstelli idaille. ;schap. in van ee 3 der ver sert tot •den. Met algemeens stemmen wordt J.Nooder te Soesterberg benoemd tot Commandant der Vrijwillige Brandweer te Soesterberg conform de voordracht van de vereeniging ingezonden bij schrijven van 28 Augustus 1931» Aan den nieuw benoemden Commandant zal voorts worden medegedeeld, dat het College er prijs op zou stellen dat hij evenals zulks te Soest is geschied de functie vai(i voorzitter der Vereeniging aan een daar voor geschikt persoon zou willen overlatin, aangezien het voor den gang van zaken be^er voorkomt dat het Commandantschap geschei den is van de leiding in de vereeniging. Met intrekking van het besluit dd. 27 O tober 1931 wordt besloten den aannemer uit te betalen f 903.14-. Conform de verklaring van den tech.Ambt. wordt besloten tot betaling van het be drag aan meerderwerk ad f 319en voorts de de laatste termijn der aannemingssom ver minderd met f 300.- zijnde f 283.50. 3e vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nos. 1/4-33 en 2/181. Besloten wordt? de toestemmingtte verleenen. een verguldrzilveren medaille ter be schikking te stellen. te berichten dat de burgemeester, de secretaris en de beide wethouders het eere-lidmaatschap aanvaarden. 3e toestemming tot het houden der verlo ting wordt verleend. x 1 cj V vUvïs. w- Ar Vxv-j: 1 V ermelding indien van uitgegane geen minuut is gehouden. het stuk Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 612