ÏÏ- •13- VfA- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN, Aanduiding van den afzender. ix^r. techn.ambt. O.ÏÏ. techn.ambt.O.'Y. li techn.ambt. 0.'7. Hifi- L.F. Beeker, aan nemer te Utrecht 11-11-'31 ll-ll-*31 ■^est.der ^er.tot bestri bestr. der T.B.C. Soest /L$<h Inspecteur lager Onderwijs in de Inspectie A'foort v.d.Heuvel ,Eem- weg 4 lil adjunct-commies 6-ll-'31 belast m/d boekh. v.O.*. 6-10-'31 3-il-'3l 9-11-'31 10-li'31 7-io-'3i verzoekt een overwerk-vergoeding uit te betalen aan den opzichter-teekenaar bij 0,' C.G.J.van Heijst. Het overwerk is verricht ten behoeve van: a. de verbreeding van den Nieuwewegj 21}g ir b. de verbetering van de Soesterb.straat: IO72 uur, tezamen 32 uur. deelt mede dat aan F.van der ïïissel eenig gerooide fijnsparren zijn verkocht, aficon-i istig uit het plantsoen bij den Nieuweweg voor den prijs van f 10;-. zendt declaraties betreffende voorschoten kleine kosten, tot een totaal bedraag van f 20,35. verzoekt ontheffing van het bepaalde bij artikel 29 der Algemeene Politieverordenin voor het plaatsen van steenen aan den Post weg, te Soesterberg, in verband met de uit voering van een bouwwerk aan genoemden weg De inspecteur van politie adviseert de ge vraagde ontheffing onder voorwaarde te ver leenen. verzoeKt toekenning van een bijdrage uit de gemeentekas, overeenkomstig de bepalin gen der desbetreffende verordening, zulks ten behoeve van: ^V'f.Preusser,'Te Soesterte en II. Ho ezstra .Sanatorium "Zonnestraal" Hil versum, tot een totaalbedrag van f 75^,40. heeft geen bezwaar tegen de benoeming van mej. J.H.ÏÏiersum tot tijdelijk onderwijzer aan de o.l. school aan de Beetzlaan wegens ziekte van mej. G.J.van Beemen, zulks in gaande 2 November j.1. verzoekt verlof voor den verkoop van alco holhoudenden drank anderen dan sterken drank voor de benedengelagkamer van het ?e ceel,Eemweg 4 kad.bekend alhier in sectie no. 2. deelt mede dat 5 grint is verkocht aan II.Berendsen te Deetichem voor den totaal prijs van f 12,50» iTechn.Aijibt. Gasbe- 9-ll-'31 zendt verslag toestand Gasbedrijf over de drijf maand October 1931» Dagteekening KORTE INHOUD. en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 613