yv-' HA. *iA c^£r> BESLISSING. uit te lpe vergoeding ad f 41,12 wordt vastge- bij 0,™steld. De verkoop wordt goedgekeurd tot een beql Igroot f 10 •- jrschotenB pe declaraties tot een bedrag groot *aag van Bf 20 35 worden goedgekeurd. ilde bij I De ontheffing wordt verleend conform irordeninBjjg^ advies van den Inspecteur van Politie. den Post it de uit nnden weg ïrt de ge le te ver> 'age IDe bijdragen worden verleend tot een geza zulKs"enliJk tedrag Sroot f 756»40* :mmg *ret algemeene stemmen wordt mejJ.H.Wier- .erwijzer® tijdelijk onderwijzeres aan de n 10,1« school a/d Beetzlaan benoemd en wel "voor het tijdvak van 2 tot en met 11 No vember 1931. Het verlof wordt verleend overeenkomstig thet besluit hiernevens als bijlage gevoegd. totaal-"!06 rpi<3s van grint wordt alsnog vast estèld bedrag moet worden ingevorderd. Notificatie. rag \s A f x 1y$v is wAy IS IS Al HA oA Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 614