s BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. c a> ~o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. v&h. Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht 9-11-'31 brengt advies uit inzake het verozke van r.A.L.Hagedoorn, te Soesterberg, om vergun-| ning tot het mogen bouwen van een houten landhuis, op een terrein, gelegen tusschenl den Verl.Postweg en Kerklaan te SoesterberJ en deelt mede, dat in principe tegen inwiu liging van dit verzoek geen bezwaar behoeft] te bestaan. Beslote; |ste zins: fningtoez: Itegen iiV ïbezwaar I Commissie Werkverl 30-10-' 31 schaffing Gemeentesecretaris adviseert H.Bossert tijdelijk voor een I ^eslotei jaar te herbenoemen tot secretaris-penning(benoeminj meester van het Burgerlijk Armbestuur. (dragen. legt het College een aan hem gericht schrfl ven voor van den advocaat en procureur Mr, A.E.Th.Koilen te Amersfoort verzoekende in-l lichtingen in verband met de afwikkeling van de bouwwerken aan het gasbedrijf. De secretaris is van gevoelen dat hij de gevraagde inlichtingen niet mag geven. 1Kersten,Kerkdw. 6-ll-'31 str. 6,Soest |L^\ Techn.Ambt. 0.T9-ll-'31 dringt aan op spoedige verbetering van de iKerkdwarsstraat. brengt rapport uit aangaande den toestand! waarin de Eikenlaan en het gedeelte Nieuwe- weg nabij de spoorweghalte zich bevinden en adviseert bedoelde wegen te verbeteren door| 'deze 2 x af te teren. Beslotei Eoen de lin staat [bouwen v: Ihooren u: Ideze taai [ren verdi [hebben g< [gwwerkt. [verdere 1 Ijneente d( jen Beersi [heeft ge< noch bedb* Te antwt lleigenarei Iken, de 3 ■bij den I Besloter Ide Eiken] lijk nog jvoor 193] G.H.A.Simon.woori- keer Birkstr.Soest *-11-* 31 H. K. Bouw ver eemi- ging St.Joseph" doet het verozke aan hem te willen verhu ren een perceel grond,groot plm. 1 H.A. ge* legen nabij station Soestduinen,kadastraal bekend alhier in sectie D.no.l86l. >3-11-' 31 net adr« laan den 'J taissie. deelt mede, dat de huurachterstand op 3^ I ^esloter October 1931 bedroeg van: (houwveree K.Visser, Molenstraat 24 f 205*- en («acht woi T.de Beer, Molenstraat 26 f 98.-. (ders word s 3 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 615