I WaU- BESLISSING. )zke van jm vergun, houten tusschen >esterber) jen inwil, ir behoefi >r een j-penning ;uur. .cht schr ireur Mr. ikende in deling •jf. - hij de iven. ,g van de toestand e Nieuwe- vinden er eren door n verhu- H.A. geJ ia straal i op 31 sn Besloten wordt adressant conform de laat ste zinsnede van het rapport Bouw- en wo ningtoezicht te berichten dat ih beginsel tegen irtwilliging van zijn verzoek geen bezwaar bestaat. ■°esloten wordt aan den Raad detijdelijke benoeming van den heer Bossert voor te dragen. Besloten wordt als volgt te berichten: Eoen de heeren Priem en Boersma niet mee in staat waren het aangenomen werk, het bouwen van den gashouder c.a.naar be- hooren uit te voeren, heeft de gemeente deze taak met toestemming van genoemde he ren verder in eigen beheer uitgevoerden hebben genoemde heeren als loontrekkenden gewerkt. Voor zoover de leveranties de verdere uitvoering betroffen heeft de ge beente de gewezen leveranciers van Priem en Beersma-voldaan. De gemeente Soest heeft geene vordering op bedoelde heeren, noch bedboelde heeren op de gemeente. Te antwoorden, dat wanneer alle grond eigenaren tot verbreeding 'willen medewer ken, de Kerkdwarsstr. voor vernieuwing bij den Raad zal worden voorgedragen. Besloten wordt den Téchn.Ambt. op te dra de üikenlaan te téren en de kosten zoomog lijk nog te bestrijden uit den post inges voor 1931. tiet adres zal om advies gezonden worden aan den i'echn.Ambt.0en de grondcom- laissie. Jesloten wordt het bestuur der woning- bouwvereeniging aan te schrijven dat ver- «acht wordt, dat spoedig tegen de huur ders wordt opgetreden. e- gen e- teld I. v urm Jl 2110. \/ya./ff/ V erraelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. iz-bh-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 616