■y ,XT- XJ». 1-yÉ» s 6 J? "o 1^: BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. ij*. Beat.Chr. Fröbel school Soest Vereeniging "Soes Zuid" Ingekomen 26-10-'31 5-n-,3i liir. F.Terlingen, Secr. Groene Kruis Burg er1Arrnbe st te Soest ïechn.Ambt. O."1/. J. 11. van Blokland U.V.Bataafsche Im-| 2-10-' 31 post My. den Haag 6-11-» 31 2-ll-'3l zendt rekening dier school over het tijdvj van 1 April 193° "t0t 1 April 1931» Notif ie; 4-ll-'31 7-ll-'3l deelt mede, dat de Vereeniging bereid is voor de helft bij te dragen in de kosten van stichting van een wachthuisje op het terrein der gemeente aan de Birkstraat hoek Ferdinand Huijcklaan. vestigt de aandacht op de dd. 2? October 1931 toegezonden circulaire, inzake de moge Rijkheid tot het instellen van een schoolaj sendienst en deelt mede, dat, dank zij de subsidieering van de zijde der gemeente kan tot stand komen. deelt mede, dat het aan zijn bestuur toe gestane krediet van f 25000.- nagenoeg ge heel is verbruikt en verzoekt een meerder krediet van f 6000.-. brengt advies uit inzake den waterafvoer voor het gebouw "Autokluis" Van Weedestr. no.49-6l. Beslotei len het 1 drage in ,j(e aanvai Beslotei Istituut 1 worden b Het meer Iraad wor< I.M.van Blokland te Soest verzoekt wederom bij de werkverschaffing te mogen worden ge plaatst, ondanks het feit dat hij Krachten besluit van Uw college niet meer voor ge meentewerk in aanmerking mag komen wegens geplaegden diefstal. verzoekt vergunning ingevolge de Hinderwet tot het oprichten eener petroleumbewaar plaats, bestaande uit een ondergrondsch re servoir van 2000 L. inhoud en een aftapin richting, op/in het perceel Dorresteinweg no. 50» kadastraal bekend gemeente Soest, in sectie G.no.3402. De techn. ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woning toezicht adviseert de gevraagde vergunning te verleenen, met toepassing der voorwaar den, gesteld in het rapport der Benzinecom- missie ten opzichte van ondergrondBche tanks met pompinstallaties. Beslotei ren en ai toe te s Indien is zal ai bedrag b< Beslotei schaf fini De vergui stig het gevoegd. <U D C Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 617