/fa coLr- /fa. /s~t BESLISSING. iet tijdvM Notificatie. sreid is Besloten wordt aan den Raad voor te stel kosten len het wachthuisje te bouwen en de bij op het ■drage in de kosten Tan de ver. Soest Zuic. iraat hoeil$e aanvaarden. October :e de raog| i schoolall zij de ie en te karJ uur toe-II noeg ge- meerder rafvoer edestr. Besloten wordt te berichten, dat het in4 jstituut schóolartsendien3t behandeld zal horden bij de begrooting 1932. t wederoi) orden ge Krachten; oor ge- wegens linderwe ewaar- idsch re if tapin- heinweg Soest, lenaar, woning- rgunning >orwaar- ïzinecoa- iche iHet meerdere crediet ad f ÓOOO.- zal den jraad worden aangevraagd. Besloten wordt het werk te doen uitvoe- Iren en aan den Techn.Ambt. een crediet toe te staan groot f 204,50- Indien de post voor 1931 niet toereikend lis zal aan den raad worden verzocht het bedrag beschikbaar te stellen. Besloten wordt adressant tot de werkver schaffing toe te laten. |De vergunning wordt verleend overeenkom stig het besluit hiernevens als bijlage gevoegd. Al I b bi\ 1 tAu 1 v lisi n l. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 618