yf. B a "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. N.V. O.B.I.M. te Soest centrale boekhou- Jj' ding Gen.bedr. A'foort Aechn.Ambt. 0 KORTE INHOUD. 22-9-'31 he vergu stig Eet gevoegd. lo-n-'3i 3-11-'31 verzoekt vergunning ingevolge de Hinder^ tot uitbreiding van haar bestaande onder- grondsche benzinebeviaarplaatsdoor bij plaatsing van twee ondergrondsche reservoi| met een inhoud elk van 20000 Liter, op/in het perceel, gelegen aan den Veldweg, ka dastraal bekend gemeente Soestqi in sectie H. no.3184. veraoekt te willen overwegen of er terraenl aanwezig zijn om de kosten van ontsmetting! i.z. een T.B.C.geval, hetwelk zich heeft voorgedaan ten huize van den heer Nieveen van Dijkum alhier, voor rekening der ge meente te nemen. zendt een aanvullingsstaat van meer- en «De aanvu minderwerk betreffende den verbouw van hetlvan f 378 raadhuis, waaruit blijkt dat aan den aanne-j mer alsnog een bedrag van f 37$>3-5 moet woq den uitbetaald. Besloten alsnog vo u 3 C _CT> Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 619