n. a> o 14. I L$- lij lil U. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Ti" i iA> Ver. "Een School m/d Bijbel te Soest" ued.Vereen.E.H.B.Q ufdeeling Soest. Technisch Ambte naar Gasbedrijf Techni sch-imbte- naar Gasbedrijf A.Koudij sconcier ge Eed.Protestan ten Bond Soester- berg. Directeur van O."1. Mr.G.ter Laan Utrecht Directeur van 0,1. Directeur van 0.' H.Heerdink Jr. Bi jverdal. 2 5*ebrI31 4 Febr. '31 30 Jan.'31 2 Febr.'31 KORTE INHOUD. Vraagt den aanbouw aan de school te Hee; bij uitnoodiging te mogen aanbesteden. verzoekt den zuurstof kofferdie nu op i| politiebureau is geplaatst bijv. naar S05 terberg over te plaatsen en den door de Vereen. E.H.B.U. geKochten kogfer op het politiebureau een plaats te geven. Brengt advies uit op het verzoek van I, Frederiks e.a. om uitbreiding der gaslei ding in de Bosstraat en de Schoolstraat. Vegen ir staat gee Bvereenl ten. Van dén Insp. Besloter len overe nlsch Amf 30 Jan.'31 'ebr. '31 19 Jan.'31. 9 Febr.'31 Vraagt machtiging tot uitbreiding van m hoofdbuizennet der gasleiding in de navoil gende wegen: Van Lenneplaan,Klaarwaterwe-[jeip Hartmanlaan, Ferdinand Huycklaan, en OlijH) keweg. esloter <tyng van de ber 31 besc Deelt mede zich niet te kunnen vereenigl Alvorens met de voorgestelde belooning voor het or te winner derhouden van de te Soesterberg te olaats<| rijwielbrancard. biedt ter behandeling aan eenige verzoe-' ken om bouwvergunningen met daarbij behoo rende teekeningen en adviezen. Rapporteert de nieuwe regeling vastgest door het bestuur der Bouwv. Goed "Jonen ic| zake afbetaling vordering S.F.Besselsen n.1. wekelijksche betalingen van f 5»- zendt rapport naar aanleiding van het schrijven van C.L'ansvelt te Zeist, inhou dende de bewering dat een aan hem toebeho rend terrein gelegen aan de Amersfoortsoli straat.,. tengevolge van het Raadsbesluit dl 8 December 1930onbetrouwbaar is geworden ,30 Jan.' 33 «vraagt machtiging tot het verleenen van opdracht aan den heer Lengers om eenig hei werken te plaatsen aan de Koninginnelaan ten behoeve van eigenaren, die aan de Be' meente grond hebben afgestaan ter verbree ding van den weg. De kosten zullen fiofi» bedragen. e vergn kbrnstig c en geboel onder de f328. (esloter selen, c n|Ls genon telen as esloter dien te s1 b&re lerl hebben m< tpn tot c akn de g< op eene "Wp 1 6 op gpbied Vc 3esloter iet crec deelt aan den Secretaris de kosten mede verbonden aan de reis Bijverdal-Soest voo Jrwee personeninverband met het verhoor den ambtenaar J.H.G.van Ier 'oude,dat al hier heeft plaats gehad op Vrijdag 6 Fe bruari 1931» Geslote Ben eri als v aonen Aan adre zal word u S S 3 C i>© Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 61