BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. 50 R.K.Middenst.Ver. $t.Petrus en Paulu So est So\. U&o Y Techn.Ambt. O.W. Insp. en Houtves ter Staatsbosciibe- aeer Utrecht Ged.Staten Utrecht 14-11-'31 13-H-' 31 5-H-' 31 KORTE INHOUD. verzoekt toestemming om gedurende 9 dagJ 4 reclame-doeken boven verschillende wegd in de gemeente te mogen ophangen, in verJ band met de te houden "Soester-VinkelweeJ 1931". brengt advies uit over de aanvrage van het bestuur der vereeniging "Een School met den Bijbel te Soest" om medewerking inzake de waterleiding en de verharding der speelplaats bij de school te Hees. komen naar aanleiding van he£ schrijven van 10 dezer W.no.1553 in de vergadering. De heer lager Gerlings deelt mede geleze] te hebben dat de gemeenteraad f 35^)00, beschikking heeft gesteld voor de noobigd voorzieningen in de bosschen. Het verleeq de crediet komt hem zeer hoog voor. Hij echter aenscnen dat omtrent de uitvoerir van het plan dat als algemeene richtlijr moet beschouwd worden overleg wordt ge pleegd met het staatsboschbeheer. Voorts veBtigt spreker er de aandacht op dat ie beplanting langs de Koninginnelaan niet uitgevoerd conform het advies van het staatsboschbeheer Hij deelt zulks mede opdat later niet gezegd kan worden dat dei beplanting door het staatsboschbeheer is aangegeven. deelen mede dat de Minister van Staat, Minister van Binnenlandsche Zaken en Landj bouw bezwaren heeft tegen het door den Raad vastgestelde Reglement op de ^ferkverj schaffing o.m. tegen de loonen. t-4 3 C O Dagteekening volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 623