BESLISSING nde 9 dag. lende wegj nin ver' Vinkelwee rage van n School ewerking rharding s Hees. geleze iv 'an iet schrijven rgadering ede 35000. Ie noodig it verleer >or. Hij litvoering •ichtlijn irdt ge- Voorts >p dat de tan niet i m het tlks mede .en dat de leheer is Staat, n en Land' or den e Werkver je toestemming wordt verleend. Bij het ophangen der reclamedoeken zal verleg gepleegd moeten worden met den echnisch Ambtenaar bij Openbare Werken. Voor zooveel noodig aan adressaerende ver eniging mede te deelen dat de vergunning eldt voor gemeentewegen en niet den ij ksweg. In verband met het uitgebrachte advies ordt met het schoolbestuur overleg ge-> leegd. Ter vergadering komen als afgevaardigden an het bestuur de heeren Ds. Groeneveld n deelman beiden alhier. Ka overleg wordt overeengekomen, dat de erzoeken behoudens medewerking van den R aad zullen worden ingewilligd met uitzon ering van aanbrengen van waterleiding in e 3 oude lokalen waarvoor gesteld is f24''. Mitsdien wordt het bedrag met f247»- ver- inderd en gesteld op f 975-- - f247.- - 723.- De heeren Meurs en Kraayenbrink komen in ie vergadering. Met genoemde heeren wordt ereengekoraen dat het werk ter uitvoering het boschplan zal worden geregeld met staatsboschbeheer. Omtrent de beplanting van de Koninginnel4an fordt aan den heer Meurs opgedragen het rapronkelijke advies na te gaan en zoo Hogelijk bij het verzetten van de boomen ekening te houden 2ket het advies. Vanuit de vergadering wordt aan den Voof- itter van de Ged.Staten een telegram ver- onden met veraoek te willen bevorderen at het College spoedig in kennis wordt esteld omtrent de bezwaren van den Minis ter van Binnenlandsche Zakeaa. 17 Al- V~ live. 17 lAj' ihhé. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 624