ISB7- L i:k3 "o 2hs r - 3b Ver.tot Bevorderin /d Vakopleiding Leiden •'erkv er schaf f ings- c oraiai s s i e I 2ht$. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Voorzitter 3e afdeeling C.Sevenhysen,Ban- ningstrla,S'berg KORTE INHOUD. vraagt eene bijdrage voor een te houden 26-10-'31 öongres beschikbaar te willen stellen. adviseert aan J.uickel, Vinkenweg 25 al- bier ontheffing te verleenen van art, 2 van het reglement op de werkverschaffing, 14-11-'31 9-11-'31 deelt mede op 19 dezer in gezelschap van In afwa den secretaris geweest te zijn bij het De- ter word partement van Arbeid afd.'1Ferklooaheiddieni ïerkvers ter bekoming van nadere inlichtingen omtr te roepe de door den Minister van Binnenlandsche Z; Sommissi ken geopperde bezwaren tegen het reglemen besloten voor de werkverschaffing. Uit een telefo- aan de a nisch gesprek gevoerd vanuit het Departe- loon voo ment van Arbeid met dat van Binnel.Zaken blijft b is komen vast te staan dat de Minister "be Hng dd. zwaar heeft tegen de loonregeling e.a. beid bes Deze bezwaren omvatten: folgende dat het loon voor Soest niet hooger ma 2ai word zijn dan f 0,30 per uur. b. dat ongeorganiseerde arbeiders gelijkg steld moeten worden met georganiseerde a ibeiders. c. dat kostgangers niet bij de werkver schaffing geplaatst mogen worden. d. dat het toekennen van toeslagen een in terne aangelegenheid is van de gemeente doch dat loon en toeslag niet hooger mg zijn dan f 16.- per week. De Voorzitter voegt hieraan toe, dat de linister schorsing en vernietiging van he reglement overweegt wanneer de regeling niet overeenkomstig zijn zienswijze wordt gewijzigd. Spreker stelt aan de orde welke maatregfr len genomen moeten worden nu de werkver schaffing reeds is aangevangen. De brief van den Minister kan door tusschenkomst van de Ued.Staten binnen eenige dagen in het bezit zijn. biedt aan het 3e suppl.kohier hondenbek ting over 1931* dringt nogmaals aan op behandeling van het destijds ingezonden adres, i.z. ver plaatsing van het Woonwagenkamp. Beslote liet op lat de g eidsond brengt v ging "or Beslote leenen e bet Goll door den aanzien de werkv Zal den geboden. Het adr< 1932 en ie plaat te handh; (J 3 c Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 627