W Hf? '/pL ondenbel-i Lng van z. ver- BESLISSING. |3esloten wordt den Raad voor te stellen niet op het verzoek in te gaan om reden, Jdat de gemeente uit hoofde van den Hijver (heidsonderwijswet reeds vrij groote offer^ Ibrengt voor het doel als door de vereeni- ging wordt beoogt. Besloten wordt de ontheffing niet te ver lleenen en de Commissie mede te deelen, da|t het ColjL tiet College zich wenscht te houden aan de door den Raad vastgesteldenregelen ten aanzien van de plaatsing van arbeiders bijj ie werkverschaffing. In afwachting van den brief van den Minite ller wordt besloten de Commissie voor de ferkverschaffing in spoedvergadering bijeen t |te roepen op hedenavond 7 uur en aan die Commissie mede te deelen dat het College besloten heeft als voorloopige maatregel aan de arbeiders mede te deelen, dat het |loon voor de week van 22 t/m 28 Nov. a.s. blijft bepaald op het bedrag volgens de r£ge- lling dd. 11 Nov,1931 doch dat de mogelijk Iheid bestaat dat het loon voor de daarop rolgende week op aandringen van hoogerhanjl bal worden verminderd. ■s gelijkgj is eerde ai Zal den raad ter vaststelling worden aan [geboden. Het adres te behandelen bij de begrootin, IP-932 en daarbij den raad voor te stellen Pe plaats van het woon^agehkamp voorloopi|g |te handhaven. e b o' Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. ic (A-d' oCceX-ww AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 628