~o OU). i3Ü- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Techn.Ambt. Bouw en Woningtoezicht Comité Soester Winkelweek der R.j K. MiddenstandsverL Soest 27-10-'31 'lechnAmbt.Bouw- 'Yoning toezicht. en 14-11-'31 UlV Be «3 e st.Gymn.Ver Soester Turn club"te Soest N.I.V.A..secreta riaat Ruitersw.75a Hilversum Nov.1931 5-11-'31 biedt ter benandeling aan eemige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de fooi dige adviezen en teekeningen. vraagt toestemming voor het houden van eel verloting tijdens de a.s. Winkelweek in deze gemeente. 3e wijze van verloting is omschreven in de overgelegde stukken. brengt ra jport uit aangaande den woontoe-j stand van het perceel Lange Brinkweg (eigenaar P.Brouwer) Herkpad 22.41) en deel mede, dat de bewoning dan genoemd perceel in verschillende opzichten in strijd is mei de bepalingen der bouwverordening. Indien bedoeld perceel voor bewoning zal kunnen blijven bestemd, wordt geadviseerd den eigenaar aan te schrijven daaraan ver schillende verbeteringen aan te brengen. zendt het financieel verslag dier vereeni| ging over het jaar 193°« verzoekt rekening te willen houden met hel bestaan van het Instituut en die maatregel^ te willen treffeb, die noodig zijn het on-| derling contact met de gemeente te vestig^ en te behouden. De technisch ambtenaarbelast met de lei/:] ding van bouw- en woningtoezicht adviseert| in de toekomst met de belangen der leden van bedoeld Instituut in voorkomende gevalH len rekening te houden, hetzij bij het sa- menstellen eener plaatselijke schoonh.com missie, hetzij bij benoeming van een prijsll vraagcommissie e.d. tj i 3 C CP Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 629