V vV ihfL* iïUy >1 te Heea iteden. .e nu op 1 naar 3oe| door de ;r op het :n. ik van ij :r gaslei- ilstraat, B E S L I S S I M G. «Legen inwilliging van het verzoek "be staat geen bezwaar. Overeenkomstig het verzoek wordt beslo ten. Van het besluit kennis te geven aan den Insp. van Politie. de jesloten wordt adressanten mede te dee- 1e n overeenkomstig het advies van den 'l'ec nlsch Ambtenaar. .ng van ri fcesloten wordt de machtiging tot uitbrei i de navol !üng van het hoofdbuizennet te verleenen irwaterwea «i de benoodigde gelden uit de begrooting 1, en 01ij'®31 beschikbaar te stellen. vereenigeAlvorens te beslissen een nader advies i >or het ot te winnen van den Inspecteur van Politie. ;e olaatsfll e verzoe-l Pe vergunningen worden verleend overeen- h kbrastig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt in het desbetreffend register onder de nrs. 1/319, 1/325, 1/326, 1/327, 1/328. 1 lesloten wordt aan Hr.ter Laan mede te djeelen, dat van de nieuwe regeling is ken nis genomen. De nieuwe regeling mede te deelen aan den Verificateur. •bij behoc va s tg es te L "Lonen ir. isselsen 1 f 5.-. ran het i Insloten wordt het dossier wederom in hafr it, inhou- den te stellen van den Directeur van Open :m toebeholË&re Verken met verzoek een onderhöud te •sfoortscl hebben met adressant en daarbij te trach« sbesluit dillen tot overeenstemming te geraken waarbij gewordemmn de gemeente wordt overgedragen de weg ;op eene breedte van totaal 12 Leter en »1 6 op Soestergrondgebied en 6 op grond gebied van Amersfoort. ienen van 1 eenig tol ;innelaan tan de ge-1 ;r verbree| .en f 108,3 >ten mede •Soest voo verhoor v le,dat al- Lag 6 i'e- Besloten wordt degevraagde machtiging en iet crediet ad. f 108,30 te verleenen. ^esloten wordt als reiskosten te vergoe- |en f 25,20 als verblijfkosten (twee per- f°nen 4,80 Totaal f 30.- adressant mede te deelen dat hem f30. ■al worden overgemaakt op zijn postrekening. V1 xA ihhC n/i yrsjLjé Jt I-lil? 'f Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. IaJ iLulAw*. IA- t 0 ij

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 62