V-* verzoe van de öoo .en van ee: reek in iting is :ken. woontoe- weg 56a 1) en dee perceel ijd ia me ning zal ivi seerd raan ver rengen. r vereeni en met he aaatregel 1 het on- e vestigei de lei); adviseert leden ide geval i het sa- >onh. com- sen prijs1 BESLISSING. De vergunningen worden verleend overeen komstig de hesluiten hiernevens gevoegd en gehoekt onder de nos. 1/4-32, 1/44-2 en 2/183. Bouaanvrage no. l/425 wordt gewei gerd, no.1/443 wordt aangehouden. Omtren no. 1/444 wordt den technisch ambtenaar van Bouw- en Woningtoezicht staande de vergadering gemachtigd de aanvraagster mede te deelen dat is toegestaan twee dubbele woningen in aanbouw te nemen en dat met het afgeven der vergunning ge wacht wordt op de beslissing van tf.3. op het raadsbesluit 11 ITovember 193^ tot ruiling van grond. De Voorzitter verklaart zich tegen het verleenen van de gevraagde toestemming, om reden, dat hij de verloting in strijd met de wet, aangezien niet uitsluitend h algemeen belang met de verloting wordt be en voorts de aanlegger der verloting voor deel geniet. De beide wethouders deelen de bezwaren van de Voorzitter nietzoodat bij meerder heid van 3temmen wordt besloten de toestem ming te verleenen, echter net toevoeging van de bijzondere voorwaarde dat iedere winkelier te Soest Ln de gelegenheid moet gesteld worden deel te nemen aan de uitgi te van winkelbons bij verhoop van waren hun winkel. Besloten wordt deh eigenaar aan te schrij ven de verbeteringen aan te brengen gead viseerd door den Technisch Ambtenaar bij Bouw- en ""Joningtoezicht in zijn rapport van 14 November I93I no.179/11. acht ét oogd e Notificatie, Aan den Raad zal worden voorgesteld aan het Instituut te berichten dat in de toe komst met de belangen zijner leden in voc mende gevallen zal worden rekening gehoud r ko en. _/V birA/i. 1/ ^/Vllvt. OU Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. i.)

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 630