L 7- «1 s s "o 1 uf Jl 51 5 U) HM BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. M.M.van Wely fa.B.Eysbouts te Asten Inspecteur van het Lager Onderwijs A' foort A.Helsdiagen,3*berg Het Best.der Zangv "Apollo" Afd.Soest der ver. "Volksonderwij s" Centraal Bureau voor Verificatie 23-10- 11-11' •'31 .'31 17-11-'31 17-11-'31 er. 13-11'31 14~11-'31 7-11-31 KORTE INHOUD. deelt o.a. mede, datvde boeken "Nieuwe Oogst" reeds op de boekenlijst voorkomen en vraagt machtiging om de landkaart Prop te bestellen in plaats van R.Noordhof. Deze laatste landkaart zou 01 de begroo ting 1931 staan. vraagt nog eens prijsopgaaf te mogen doen voor de levering vaneen automatisch-eleo. trisch uurwerk met één of twee slagwerken in den gemeentetoren. heeft geen bezwaar tegen de benoeming van mej J.H.Viesum tot tijdelijk onderwijzere aan de o.l.school in de Kerkebuurtzulks wegens vervanging van mejM.H.E.Brinkgrev verzoezt met een lijst te mogen rondgaan tot het inzamelen van gelden voor een te houden St.Nicolaasfeest (RÏK.Scholen).De Inspecteur van Politie adviseert de ge vraagde vergunning te verleenen. Verzoekt binnen eenige dagen bij de ouder van de kinderen der kinderzangklasse alsme de bij donateurs en begunstigers met een i teekenlijst te mogen rondgaanvoor een te houden St.Nicolaasfeest. De Inspecteur van Politie bericht,dat z.i voor deze inzameling geen vergunning noodii is. verzoekt toestemming tot het inzamelen vair gelden door middel van inteekenli j sten ,be- noodig voor bestrijding der kosten vallende op het houden van een St.Nicolaasf eest voor de kinderen van de openbare scholen. De Inspecteur van politie adviseert de ge vraagde vergunning te verleenen, mits de i teekenlij sten vooraf bij hem ter stempeling worden aangeboden. zendt jaarstukken met bijlagen betreffende het grondbedrijf over het jaar 1926 in. Beslote; Koop te Het het ien kan van een uurwer onderga; te doen Het al| sura ben de O.L. De toe De toes De toes' Beslotet ledrijf 'aststel! w 3 3 CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 631