r/sq. a ATT3 v- BESLISSING. besloten wordt het schoolhoofd tot aan- koop te machtigen. Het het oog op den toestand der gemeentel sien kan niet overgegaan worden tot aanko |van een nieuw uurwerk. Wanneer blijkt dat uurwerk eenige noodzakelijke reparatien I ondergaan wordt de secretaris gemachtigd 1 te doen aanbrengen in overleg met den klc Liet algemeene stemmen wordt mej J.H.Wie jsum benoemt tot tijdelijk onderwijzeres a de O.L.school in de Kerkebuurt. De toestemming wordt verleend. cp ll)e toestemming wordt verleend, De toestemming wordt verleend, •Besloten wordt de rekening van het grond bedrijf over 1926 den Raad ter vodlöopige yaststelling aan te bieden. ma- het moet deze kkenist. r- an V "ia Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN. \A~ C<AcLjL^S*-~f 0\jUlJ~+—r IA,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 632