l %A. "o I Ij 11. lil 4 ÏUT- \i in il^- BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. Centraal Bureau v. Verif.en -"'in.Advie zen der Ver.v.Ned. uem. Vereen."De Schoo m/d Bijbel te Soe le afd.ter secre tarie Best. Stichting i-ngendaal sbhool 14-10-'31 14-11-'31 20-U-'31 brengt rapport uit over de jaarstukken 1930 der R.X.3ouwvereeniging "St.Joseph" te Soest. J.van den Brink Baarn- Stichting Engen- daalschool Techn.Ambt.O.T. Ï7-11-'31 22-11-'31 I7-II-* 31 20-ll-'311 JOSS.23-10 vraagt den Raad de wettelijke medewerkin te verleenen ten behoeve van de aanschaf fing van leermiddelen voor de Chr. U.i.,0, school aan de Spoorstraat. biedt ter opmaking aan de lijst van aan vragers aan wie concenten zijn verleend tot gebruikmaking der heide- en zandgrond °ver 1931» vraagt f 173>75 beschikbaar te stellen t behove van de U.L.O.school voor het aan schaffen van eenige leermiddelen, benoo digd wegens de invoering van het vak han delskennis. vraagt als corresoondent van het Algemee Handelsblad en de ITieuwe Rotterdamsche Courant voor Baarn-Soest voortaan toezen ding van alle stukken, welke aan de pers worden verstrekt. vraagt onder toezending der vereischte stukken, beschikbaarstelling van het be drag der geraamde kosten van de stichting van een nieuw schoolgebouw. Voorts deelt het bestuur bij afzonderlijk schrijven mede, dat het besloten heeft vast te hou den aan de vroegere overeenkomst, hierop neerkomende, dat het oude bouwplan gehand haafd zal worden, n.1. dat aan de school zoowel een gelegenheid voor gymnastiek al voor handenarbeid zal worden geboden. vraagt goedkeuring van ^.en 'V. om te mo gen wachten tot het doen van voorstellen inzake verbreeding Verlengde Koloniewegi zulks in verband met de nadere adviezen van den heer van Hes. <y E E 3 C CD Dagteekening en volgnummer. KORTE INHOUD. Eit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 635