P2 Ai lA irjl- BESLISSING. kSteenhof- bepaalde en wel sectie a itin ver sstaande ït de lei- adviseert •waarden tg van het Lening is :end heb- tekenning middelen le afwate-l van booraej .ng van igave van 11 door ieukenlaan aan den niet 160Q van 200{ •den terug ting en vierde verzoeken odige tee gesloten wordt conform het advies van Bouw- en Woningtoezicht de ontheffing te verleenen onder de bepaling dat van de ontheffing niet eerder gebruik kan worden gemaakt dan na de goedkeuring der veror dening tot wijziging der bouwverordening. Van de mededeeling wordt kennisgenomen. Besloten wordt aan den Raad voor te stel len de boomen te vellen conform de aanwi'j zingen voorkomende in het rapport. .Aan adressant te berichten dat hijnzich voor het bekomen van een kaart heeft te wenden tot den Bewaarder der hypotheken en van het kadaster te Amersfoort. Besloten wordt tot terugbetaling van f #00.- donform het r-adsbesluit van 1<J Januari 1923 No. 5-3-4-7 en het verschuldigde bedrag ad f 50.- door den heer Couturier aan de gemeente te voldoen met voormelde f 200.- te verrekenen. Van het rapport wordt kennisgenomen. Be verguhningen worden verleend, overeen komstig de besluiten hiernevehs gevoegd en geboekt onder de nrs. 1/4-38, 1/441, 1/445, 1/44Ó, 2/184. Bouwvergunning no.1/444 wordt verleend onder voorwaarde, dat met den bouw der twee dubbele woningen aan sluitende aan de bestaande woningen kan worden begonnen, doch dat de twee overige dubbele woningen eerst gebouwd kunnen wor den wanneer de grondruijcing is totstandgei komen door passeering der not.akte. I u>. E (as 4/ 0 1 -jiïh. AANMERKINGEN. -4/ 1^7 t2- «/cGctb— Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. a.XtkssLJ-.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 637