6 S "o li BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. I yé. J.K.Elbersen Oran jelaan 4 Soest 23-H-' 31 vraagt voor den bouw van een werkplaats o* het perceel se~tue H.no.4703 ontheffing va art. 14 der BJV. en viel door te mogen bou wen op 0,50 c.M. uit perceel sectie II.no. 4?°2. "7.van den Heuvel 2-ll-'31 vraagt vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klein voor de benéden gelagkamer van het perceel Bemweg 4,kad.be kend als sectie B.na.2. Mej J.M. Te ld er s Veldweg Soest 24-11-'31 verzoekt haar ingeval van totaal gebrek aan water, een wagen met water te sturen. llVfl ü.V.Centrale Slacht- beantwoordt het schrijven van B.en W. dd, plaats voor de ge- 15-H-*31T)ctober 1931»4e afd.no.239 inzake opmer^U meente Soest gen omtrent de ingediende jaarstukken I930 HHo 39/ J.Moester Plasweg 27 Soest Techn.Ambt.0 ,Tï. 21-11-*31 verzoekt verharding van den Plasweg, Voorzitter Voorzitter 25-ll-'31 deelt mede dat aan de fa. C.W.Veenendaal, (overeenkomstig het bestek betreffende het ileggen vah een kurklinoleum vloer in het gymnastieklokaal bij de o.l.school Kerke- buurt, kan worden uitbetaald de le termijn zijne 85^ der aannemingssoib op f 378»25* stelt aan de orde de door den Raad in zijne vergadering van 11 November j.1. ge nomen beslissing terzake betaling van de kosten wegens het inwinnen van technisch a vieaen bij den bouw der Ned.Herv.^erk a/d lïieuwerhoekstraat, deelt mede dat in de vergadering van 16 0< tober j.1. is besloten de aftredende leden van het Burgerlijk Armbestuur bij den Raad voor herbenoeming voor te dragen. Het is echter gebleken dat voor deze her benoeming een aanbeveling in dubbeltalmoet worden opgemaakt en aangeboden. «J 3 3 _CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 638