yr; x-2» A3/2> BESLISSING. rkplaats o| aeffing va] nogen bou-| tie Ii.no. AANMERKINGEN. In afwijking van het verzoek wordt beslc- ten ontheffing te verleenen op 2 Meter uit de grensscheiding van perceel sectie H. no.47^2» Nu deze ontheffing is verleend wordt met inachtneming daarvan de bouwvergunning ver leend conform het besluit hiernevens als bijlage gevoegd onder no.20. )op van Besloten wordt de vergunning te weigeren ie benédenBop grond dat het vastgestelde maximum aar j 4,kad.beï|tal vergunningen is bereikt. gebrek Besloten wordt aan Openbare 'Verken oo sturen. Bdracht te geven een wggen met water te be [zorgen tegen betaling der vastgestelde vergoeding en BT. dd, opmerKinl tkken 193°] iweg. nendaal, ende het in het 1 Kerke- e termijnj 378,25. ad in J.l. ge- van de chnisch aoj "•erk a/< van l6 OtJ nde leden den Raad) leze her- el tal moetS Besloten wordt het schrijven in handen te stellen van den Verificateur met ver- I;zoek daaromtrent zijn gevoelen te willen kenbaar maken. Aan adressant mede te deelen dat de on derhandelingen met de N.V. Heidebloesem |jinzake verharding van den Plasweg nog llloopende zijn. Betaling van f 378,25 wordt goedgekeurd Besloten wordt het Kerkbestuur van B ralads [beslissing mededeeling te doen te verzoeken [dienpyereenkomstig alsnog in de gemeentekas Ue^torten f 478,28 - f 281,17 (reeds betaald) f 197,10. besloten wordt voor herbenoeming van 3 leden van het Burgerlijk Armbestuur aan te bevelen. 1. A.0.Dammers - J.C.O'.Phaff 2. F.Postumus - G.G.Hol 3. K.Sukkel G.Uytendaal. u). a/i *3,1. \A' in- Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 639