I1 "o J 2)3. BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. J A.'V.Iseger Coninginnelaan 82 22 Jan.'31. 34. birecteur van O.w. 30 jan.'31- KORTE INHOUD. deelt in antwoord op het schrijven van 3| gemeester en Wethouders dd. 17 Januari j, mede dat hem door den Opzichter Meurs een hekwerk is toegezegd. lis" Directeur van O.W. I I zendt een kostenberekening met betrekking! tot het verzoek van A.J.van Blerk inzake doortrekking van een trottoirband aan den| Koudhoornweg 30 Jan.31 zendt een opgave van het gemeentelijk bosch- en heidebezit, zulks in verband met| bet schrijven van de Commissie voor Onder hoek naar de Middelen ter bestrijding van bosch- en heidebranden, verzoekende een ge| Eeentelijke bijdrage in de kosten van het ernen van maatregelen ter bestrijding van osch- en heidebranden. 3eslote lat van len gele [e Konir ingezie Jegginge )en Dir )e verg uitga [Eieyvan .ssie 0 .enswi j 3eslote oellen in nade odoelin I3^> Directeur van 0pen-r3ü Jan.'31 bare 'Verken. zendt een begrooting van kosten betreffen-' e verharding van den Hellingweg. 137 Afd. financiën 6 Eebr.31 \fd. financiën 31 Jan.'31 bericht dat door de ÏT.V. "De Enghrand" in| iquidatie nog niet zijbt gestort de ver- chuldigde termijnen voor verharding van dien Dalweg, vervallen op 1 November 1929» Mei en 1 November 1930 elk groot f127J ^n adviseert over de te late betalingen eeij rj-ente berekend naar 's jaars in rekenini e brengen tot aan den dag van voldoening. leslote sur 00 Lenswij: iri in t ieslote: st vervi Jt het m zand gemeentesecretaris vraagt of het besluit van B. en dd. 2l[JBeslotej Öctober 1930» waarbij aan J.C.Swager te fis het Doest ontheffing is verleend van art. 8 de.'Mouwvero: bouwverordening onder voorwaarde van stor ting van f 280.- in het "Wegenfonds, in ver band met het verstrijken van den voor de storting bepaalden termijn kan worden inge trokken. Opgemerkt wordt dat de bouwvergur,- ihing "7el is afgegeven, hoewel daarvan nog geen gebruik is gemaakt, zoodat het aanbeve dj-ing verdient het besluit eerstete doen in- rexken wanneer de bouwvergunning overeen- omstig de bouwverordening (art.ó7J is ver allen. vraagt de beslissing van B. en "I.over de Vraag of de omschrijving van de aan Kuipers bader op te leggen voorwaarden ter zake af" voering van het waschwater etc. kan gevraag worden aan het instituut B.I.2.A. te Amster c.am (tijks instituut voor zuivering van af* ralwater Beslot» Voorwaa] tituut ■MsterdE 3 C 05 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 63