e s "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. bHH- bh-Y* Voorzitter Voorzitter KORTE INHOUD. In verband met verschillende besprekinge inzake de werkverschaffing naar aanleiding van het schrijven van de Ged.Staten dd.24 Nov.1931 3e afd.no4009/2725 stelt de voor zitter voor de ontwerp-voordracht van het College aan den Raad gedagteekend 24 Novei ber 1931 3e agd.no.2246 aan een bespreking te onderwerpen met de commissie voor de werkverschaffing op heden 27 Nov,1931« Indien de Commissie zich met de voordracti kan vereenigen stelt spreker voor de daarij: gedane voorstellen den Raad als besluit va Burgemeester eh Wethouders voor te dtagen, deelt mede dat hem gebleken is, dat in de kosten van verbetering der bosschen rijks subsidie is te verkrijgen en stelt daarom voor bij den Minister van Binneniandsche Zaken en Landbouw een subsidie aanvrage in! te dienen. °it de aanvrage zal moeten blijKen welKe werkzaamheden worden verricht, dat de werk! zaamheden worden verricht door werkloozen, het aantal werkloozen in de gemeente, en 4| verklaring dat de gemeente bereid is het werk uit te voeren onder toezicht van het staatsboschbeheer, Voorts mede te deelen dat reeds onder leiding van het staatsbosc beheer met behulp van werkloozen een aan vang is gemaakt en te verzoeken zoo moge lijk op de subsidie aanvrage een spoedige beslissing te willen nemen. 4J 3 3 CP Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 640