V 1 S S "o BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. I i wi) 1*4 K. C. van Hes Ap eldoorn Adj directeur HST 'atum Ongev. Verz.Mj 24-11-31 verzoekt machtiging een meerdere uitkee ring aan den getroffene B.F.Reiman met Dr. de Vos te regelen. Stichting Landver^ 28-10-'31 huizing Nederland te s-Oravenhage *4 1 bi~V tut. Bestuur v/h Vit- kruis afd. So est gele Techn.Ambt. Bout en Woningtoezicht 3JvdUi tho orn Batterij laan 6 Bussura 24-11-'31 KORTE INHOUD. Komt in de vergadering ter bespreking va de punten vervat in zijn schrijven van 1 dezer (dossier no. 915/63) deelt mede, dat de ITederl .Vereeniging Landverhuizing is ontbonden en verzoekt den financieelen steun, die de gemeente aan die instelling verleendeook zoude "ii len geven aan hare stichting. deelt mede, dat zij in hare laatst geho'i den bestuursvergadering heeft besloten liefdewerk "hulp ón de huishouding"ter nand. te nemen en verzoekt in verband daar mede financieelen steun uit de gemeenteka biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning, vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. 30-10-1933 verzoekt namens zijn lastgever, M.v.d. Broek,Beckeringhstr.34 ^oest ontheffing van het bepaalde bij art. 15 der bouwver ordening, voor den bouw van 2 woonhuizen, en een winkelhuis onder één Kap, op een terrein, gelegen aan de Aerkstr. Be techn Ambtebaar.belast met de leiding van boufl en woningtoezicht adviseert de gevraagde ontheffing te weigeren. Achteree van de ge le. Schri stemmir bes rrei noemde teekeni zullen 2e. de Vc Commiss 3e.. tot a len de 4e. in h« grondve aan de 5e. zal r 6e. beslc schot e te vold Besloter eene ever bezwaar 1 de My. e\ behoeve t; gedaan. Besloter 1932 den jaar subs Kennen. Besloter nog over komsten motiveer! het lidms vereenigt Vereenigi 4e vergu komstig c en geboel 1/449, 1/ borden a Besloter len de g< en daarb: voornemer ben onder het acht« hreedte i CJ 3 3 co Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 644