reking ya en van 1 3 uitkee- an met aiging erzoekt smeente zoude fli bat gehou sloten he ig"ter aand daar! smeente ka 2 verzoe- van de M.v.d. ïeffing b o uw ver ghuizen, op een De techn ran bouw- ivraagde BB S L I S S I N G. Achtereenvolgens wordt naar aanleiding van de geformuleerde vragen besloten: le. Schriftelijk aan den heer van hes toe stemming te geven tot het voeren van de besprekingen met in zijn schrijven ge noemde autoriteiten. De desbetreffende teekeningen waarover de besprekingen zullen loopen worden afgeteekend. 2e. de Voorzitter zal een en ander met de Commissie uitbreidingsplan bespreken. 3e.. tot verdaging van de beslissingen zul len de besluiten genomen worden. 4e. in het vervolg zullen aanvragen om grondverkoop om advies gezonden worden a aan de ontwerper van het uitbreidingsplan 5e. zal nader worden overlegd. 6e. besloten wordt als voorloooig voor schot een gedeelte van het honorarium te voldoen tot een bedrag groot f 2000. Besloten wordt te berichten, dat tegen eene eventueele meerdere uitkeering geen bezwaar bestaat. De uitkeering moet door de My. evenals de gewone betalingen ten behoeve van Heiman aan de gemeente worden gedaan. Besloten wordt bij de begrooting voor 1932 den Raad voor te stellen f 25-" per jaar subsidie aan de stichting toe te kennen. Besloten wordt het Bestuur te verzoeken als nog over te leggen een begrooting van in komsten en uitgaven, alsmede een juiste motiveering waaruit zal kunnen blijken dat het lidmaatschap vafi het Vit-gele kruis cm- vereenigbaar is met het l£dmaatschap der Vereeniging "het Groene Kruis". Be vergunningen worden verleend overeen komstig de besluiten hiernevens gevoegd en geboekt onder de nrs. 1/439» 1/4-40, 1/449, 1/452. Bouwaanvraganno1/450,1/451 worden aangehouden. Besloten wordt aan den Raad voor te stel len de gevraagde ontheffing te verleenen en daarbij mede te deelen dat het College voornemens is de bouwvergunning te verlee nen onder voorwaarde dat ten behoeve var het achterliggend perceel een uitweg ter breedte van 3/2 meter blijft gereserveerd. ^Af Q i/T- J V AANMERKINGEN. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 645