BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. "o Aanduiding van den afzender. KORTE INHOUD. H. KLeyn, Soest Ged. Staten 16-11-'31 iVoorzitter deelt mede te blijven bij zijn eerste verjB Beslote: zoek om restitutie van de f 33»" verkapte Idat aan straatbelasting, door hem betaald in de taalde 'k 301a verschuldigd geweest voor aanleg van jl leiding 1 waterleiding in de Middelwijkstraat. ij dat het 1 een res zenden de gewijzigd vastgestelde gemeentel Beslotei rekening 1925 aet bi jbehoorend besluit, alA ter medec mede de rekeningen van het grondbedrijf en wegenfonds met besluiten betreffende het dienstjaar 1925» stelt voor den Raad ter vaststelling aan I Het bes: te bieden een ontwerp-besluitzooals dat ■«orden a; eveneens voor het jaar 1931 door den Raad dat zal i genomen, betreffende het onderhands of in «orden het openbaar verkoopen van verschillende aan de gemeente toebehoorende goederen als afbraak^ boomstammen enz. voorzooveel nooj dig deze in het jaar 1932 mochten beschik baar komen» .hs~r. A.v.d.Brink,Nieuw- 28-ll-'31 verzoeKt hem te willen restitueeren het straat 34 Soest ing. op 0.1 door hem betaalde bedrag ad f 1.- voor een huisnummer, aangezien is bewaard het ouder nummer van het gesloopte perceel ge nummerd Hieuwstraat 34» De techn.ambtenaarbelast met de leiding van bouw- en woningtoezicht adviseert ge meld bedrag te restitueeren. üeslotei AtH) J.HiA.Simon.woon keet a/d 3irkstr. 3-10-31 Minister van Binnenl. Zaken en landbouw 23-11-'31 verzoekt andermaal vergunning toe het mo gen plaatsen en afbouwen van een houten woonkeet ingevolge het Voonkeetenbesluit 1924, op een terrein, gelegen nabij de 3irlj straat, kadastraal bekend gemeente Soest, sectie C.1690. De technisch ambtenaar, be last net de leiding vafa Bouw- en '"oningtoe^ zicht adviseert de gevraagde vergunning orH der voorwaarden te verleeneni "brengt onder de aandacht het aanhangige wetsontwerp, beoogende de heffing m.i. van 1 Januari a.s. van een bijzonder invoer recht op benzine en wijst o.a. op de moge lijkheid, dat nu reeds min of meer groote hoeveelheden benzine worden ingeslagen, vermoedelijk met de bedoeling, de navorde ring van het bijzondere invoerrecht te ont gaan. Voorts wordt de medewerking verzocht ter bevordering van de controle, in verban" met bovenbedoeld wetsontwerp. Conform hordt de voor den ®eel bij ikend ond< de aanda llaangelege 3 C D5 Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 646