Jrste ver. rerkapte in de Leg van it gemeente sluit, al? sdrijf en ide het .mg aan •aio dat .en Raad .s of in llende .eren als veel nooi beschik- ■en het voor rd het ceel ge leiding ert ge- het mo- outen esluit j de 3irl Soest, aar, be- oningtoe- nning on< angige n. ivan nvoer- ie moge- groote agen, aavorde- t te ontt /■erzocht a verbant BESLISSING. Besloten wordt den raad mede te deelen, dat aan H.Xleyn is aangetoond dat de be taalde kosten voor uitbreiding der water leiding geen andere kosten inhouden en dat het College blijft bij de meening dat .•een restitutie moet verleend worden. Besloten wordt de rekeningen voor den Ra ter mededeeling aan te bieden. Het besluit zal den Raad ter vaststellir worden aangeboden. Uit het ontwerp-beslui dat zal worden aangeboden zal geschrapt 'vorien "in speedeiscnende gevallen". Besloten wordt f 1,- te restitueeren. Conform het advies van Bouw- en "oningtc wordt de vergunning verleend uitsluièend roor den opbouw van de keet op het per- seel bij het kadaster dezer gemeente be kend onder sectie C.no.1690. Ce aandacht van de Politie zal voor deze aangelegenheid gevraagd worden. ad eziaht 1 %A 0. JL-S/- 3<P, 3 V ermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. S~. fa \y~ IXTO AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 647