3- yii Vereen.voor Jeugd- 27-ll-'31 herbergen Soest a a "o 15 !T$- 34' BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. G. Sukkel, Soest Ged.Staten van Utrecht Af d.Efinandiën ter gemeentesecretarie KORTE INHOUD. 30-11-'31 16-11-'31 deelt mede, dat hij de benoeming tot lid der Commissie van taxatie der gronden van het Grondbedrijf niet kan aannemen. maken bezwaar tegen het raadsbesluit van 31 October 1931» waarbij voor het dunnen der tot het grondbedrijf behoorende bosach een krediet op de begrooting 1931 werd ver leend van f 6Ó00.- en deelen voorts mede, dat het hun college noodzakelijk voorkomt, dat de tot het grondbedrijf behoorende gronden, die niet als bouwterrein in ex ploitatie zullen worden gebracht naa£ den algemeenen gebracht. dienst der gemeente worden over* 27-ll-'31 adviseert den raad ter vaststelling voor te dragen een gweetal besluiten genummerd 4e afd.no.1738a,en 1738b tot opname van kasgeld voor 1932 en een besluit.genummerd 4e afd.no.2295» tot het aangaan van een nieuwe rekening-courant-overeenxomst met de N.VjBank voor Nederlandsche gemeenten te s-Gravenhage. vraagt vrijstelling 3elasting Publieke Vermakelijkheden voor een uitvoering te houden op 9 Uec» 1931* 3 \vi\ Voorzitter Commissie v/d Werkverschaffing I3(s4 Voorzitter 30-ll>'31 brengt advies uit over de eventueel aan P.Kornsveld en A.v.d.Pol O) te leggen stra? fen terzake het zich toeeigenen van een hoq afkomstig uit de gemeentebosechen. deelt de vergadering mede, dat het raads lid Bleeker heeft te bepalen dat de werken 2,3 en 4 van de voordracht van den Raad dd. 24 November 1931» 3e afdno.2246 zullen wor den uitgevoerd in collectie# loon. Breed voerig wordt over dit verzoek gesproken en getracht een oplossing te vinden, doch steeds blijkt dat de voordracht voor de ar beiders de meest gunstige verhouding geeft.l stelt voor aan den Raad het voorstel te doen de materie schoolartsendienst te stel len in handen van een Commissie uit den Rad voor het uitbrengen van een advies en in di| kommissie te benoemen deraadsleden. H.van Klooster A.Endendij k G.JIGrootewal ^ej. H. Kunke <u 3 C CD Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 648