^r 2/ v/V Uh(). tot lid iden van Luit van dunnen ie bosBchd werd verl is mede, roorkorat,.| •ende in ex- iaa£ den •den overJ ng voor inummerd ie van ;enummerd;| ,n een ist met leenten B E S L I S S I N G. Nesloten wordt bij den raad een nieuwe aanbeveling voor te brengen luidende; 1. Matthijs Sukkel 2. *7.van der I>eck. Aan de bed.Staten mede te deelen dat 3.en '7. voornemens zijn de helft van het credie t ad rf ÓOOO.- te brengen ten laste van den gewonen dienst van het grondbe drijf en de andere helft ten laste van den kapitaaldienstdaarbij aanvoerende dat door uitvoering der werken de comple xen inderdaad in waarde zullen toenemen. Naar aanleiding van de vraag over het sluiten van een geldleening zal worden bericlit conform het hierbij gevoegd ont werp schrijven. Je ontwerp besluiten zullen den Raad teif vaststelling wotden aangeboden. xij. AANMERKINGEN. lieke ng te Aangezien de desbetreffende heffingsver ordening de vrijstelling niet toelaat wordt .besloten afwijzend op het verzoek te beschikken. L-t) I) el aan gen straf n een boa bonform het advies woirdt besloten. 1 \^l v) a x hAu. besloten wordt de voordracht van 24 ITov» 1931 no.2246 zooals in de vergadering vap het College met de Commissie voor de werk verschaffing is gewijzigd te handhaven, «in de2e beslissing ter fine van advies te stellen in handen der raadscommissie. Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. i. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. txJ c Ci t r Cf v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 649