Jt\pi 'Vp? -A' 'A/t BESLISSING. ren van jJ tnuari j leurs een lesloten wordt adressant nede te deelefa, lat van gemeentewege een hekwerk zal wor- ien gelegerd en geplaatst volgens het aan [e Koninginnelaan gebruikelijke model, angezien niet is gebleken dat andere toe [eggingen zijn gedaan. ■Pen Directeur 0."/. wordt de noodige mach }iging verleend. etrekkingBDe vergadering acht de kosten te hoog en inzake Jte uitgaven niet te verdedigen, aan denMlïieyvan mededeeling te doen aan de Com- ssie Openbare Terken met verzoek hare enswijze mede te deelen. elijk rband met| or Onder- ding van de een ge| van het ding van be treffet hrandrt in| ie ver ing van er 1929. ot f 127.Cl lingeneêij n rekeninj Idoening. dd. 211 ger te art. 8 derl iran stor- 3, in ver-| 1 oor de rden inge-l )uwvergun,f wan nog t aanbevel doen in-l overeen- 7) is ver-| >ver de in kuipe^l zake af*l m gevraag! te Amster| ïg van af' 3esloten wordt het dossier in handen te ;ellen van den Burgemeester met verzoek jn nader onderzoek in te stellen naar de sdoelingen der Commissie. lesloten worit hetadvies van den Pirec- sur 00 te volgen, doch hieromtrent nog de Lenawijke van de Commissie Openbare Wer- sn in te winnen. lesloten wordt de vorderingen verhoogd ;t vervallen rente ad. K',z te verrekener; 2t het te goed ad. f 1000.- voor levering; in zand a/d Verlangde Talmalaan. lesloten wordt zoowel de bouwvergunning Ls het besluit tot ontheffing art. 8 der 3uwverordening in te trekken. [Besloten wordt advies en op te leggen Voorwaarden te vragen bij het rijks in stituut voor zuivering van afvalwater te Msterdam. ij si. UV' ill\K Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 64