U s n 6 BEHANDELDE ZAKEN OF INGEKOMEN STUKKEN. Aanduiding van den afzender. A. Vinter,Dir.Gem. Zeur,Di enst ued. staten van Utrecht Af dfinanciën 24-11-*31 KORTE INHOUD. konit op uitnoodiging in de vergadering. De Voorzitter deelt mede, dat het College van meening is dat de Keuringsdienst ten gevolge der toename van het inwoneraantal is gaan uitgroeien en het mogelijk billij is te achten dat ook de verhouding van het hoofd van dienst tot de gemeente eenige herziening behoeft. Daarom vraagt de voor zitter te willen aantoonen dat inderdaad de dienst in de laatste 5 jaren meer werk vraagt voor de dienstdoende ambtenaren dan voorheen. De heer Y/inter noemt vele omstandigheden o.a. meer slachtingen, controle winkels, toename winkels, etc. maken opmerkingen omtrent de begrootings- wijzigingndd. 11 November 1931»4e afd.no. 21/102 betreffende aanvulling van het kre diet voor den verbouw van het raadhuis. adviseert den raad ter vaststelling voor te dragen een ontwerp-besluit tot wijzigin.; der gemeentehegrooting 193^» genummerd 21/ 172. 11 <y 3 JJ> O Dagteekening en volgnummer.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 650