BESLISSING. De heer Winter werdt verzocht spoedig bij het College een schriftelijk rapport in te dienen van de toename der werkzaamhede in de laatste 5 jaren. Het ontwerp-schr ij ven der afdeelirig fi nancien wordt, nadat daarin emcele wijzig zijn aangebracht, goedgetceurd. Het ontwen-besluit zal den raad ter vaststelling •"•orden aangeboden. mgen 'rf otJ-f Af \L^$. Vermelding indien van het uitgegane stuk geen minuut is gehouden. Aanduiding van het dossier waarin het stuk of de zaak is geregistreerd gewor den met vermelding zoo noodig van het volgnummer in het omslag. AANMERKINGEN.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1931 | | pagina 651